6 Φεβ 2007

Οικοτροφείο Ίρις Αχαΐας - Που οδεύει η "αποϊδρυματοποίηση"

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στο οι­κο­τρο­φεί­ο βα­ριών πε­ρι­στα­τι­κών ψυ­χι­κής υ­γεί­ας, Ί­ρις, στην Πά­τρα, έ­χο­ντας ε­ξα­ντλή­σει κά­θε ό­ριο υ­πο­μο­νής, μέ­νο­ντας α­πλή­ρωτοι για 5 μή­νες, α­πο­φά­σι­σαν να κα­τα­φύ­γουν στο έ­σχα­το μέ­σο πά­λης που τους έ­χει α­πο­μεί­νει, την ε­πί­σχε­ση ερ­γα­σί­ας.

Έ­χο­ντας μέ­χρι σή­με­ρα α­ντι­με­τωπί­σει την προ­κλη­τι­κή στά­ση της διοί­κη­σης προ­ει­δο­ποιούν το υ­πουρ­γεί­ο υ­γεί­ας για το που ο­δη­γού­νται τα πράγ­μα­τα και ζη­τούν συ­νά­ντη­ση με τον ί­διο τον Α­βρα­μό­που­λο. Αν τε­λι­κά στις 26 Φλε­βά­ρη οι ερ­γα­ζό­με­νοι α­να­γκα­στούν να προχω­ρή­σουν στην ε­πί­σχε­ση, ό­πως προ­ει­δο­ποιούν, η ευ­θύ­νη γι’ αυ­τό θα βα­ρύ­νει α­πο­κλει­στι­κά τη διοί­κη­ση και το υ­πουρ­γεί­ο. Πα­ρα­θέ­του­με στη συ­νέ­χεια την ε­πι­στο­λή που πρω­το­κολ­λή­σα­νε στο Υ­πουρ­γεί­ο Υ­γεί­ας.

Πά­τρα, 1 Φε­βρουα­ρί­ου 2007

Προς τον Υ­πουρ­γό Υ­γεί­ας και Κοι­νω­νι­κής Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Κύ­ριο Δ. Α­βρα­μό­που­λο

Α­ρι­στο­τέ­λους 17,

Α­θή­να

Α­ξιό­τι­με κύ­ριε Υ­πουρ­γέ,

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στο οι­κο­τρο­φεί­ο «Ί­ΡΙΣ» Α­χα­ΐ­ας της Ε­ται­ρεί­ας Προ­α­γω­γής Ψυ­χο­κοι­νω­νι­κής Υ­γεί­ας Παι­διών και Ε­νη­λί­κων έχου­με φτά­σει στη δυ­σμε­νή συν­θή­κη με­τά α­πό πέ­ντε μή­νες α­πλή­ρω­τοι και χω­ρίς κα­μί­α δια­βε­βαί­ω­ση για την κα­τα­βο­λή των μι­σθών μας, να προ­χω­ρή­σου­με σε επί­σχε­ση ερ­γα­σί­ας, η ο­ποί­α σας έ­χει κοι­νο­ποι­η­θεί, στις 26 Φε­βρουα­ρί­ου 2007, ε­άν μέ­χρι τό­τε δεν έ­χει βρε­θεί λύ­ση.

Τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια, ό­πως κα­λά γνω­ρί­ζε­τε, οι δο­μές α­πο­α­συ­λο­ποί­η­σης της Ψυ­χι­κής Υ­γεί­ας πλήτ­το­νται α­πό σο­βα­ρό­τα­τη κρί­ση ε­ξαι­τί­ας της μη ε­παρ­κούς χρη­μα­το­δό­τη­σης που έ­χει σαν α­πο­τέ­λε­σμα τη συ­στη­μα­τι­κή κα­θυ­στέ­ρη­ση της κα­τα­βο­λής των δε­δου­λευ­μέ­νων μας (πολ­λές φο­ρές βρε­θή­κα­με α­πλή­ρω­τοι επί σει­ρά μη­νών). Έ­ως τώ­ρα α­ντα­πο­κρι­νό­μα­στε παρ’ ό­λες τις α­ντι­ξο­ό­τη­τες στη φρο­ντί­δα των ε­νοί­κων μας, κά­τι που δυ­στυ­χώς εί­ναι αν­θρω­πί­νως α­δύ­να­το να κά­νου­με για­τί ε­μείς οι ερ­γα­ζό­με­νοι βρι­σκό­μα­στε σε ε­ξα­θλί­ω­ση.

Οι μό­νες α­πο­δο­χές που έ­χου­με προ­έρ­χο­νται α­πό την ερ­γα­σί­α μας στη δο­μή αυ­τή, δεν έχου­με κα­νέ­ναν άλ­λο πό­ρο και έ­τσι έ­χου­με α­πό­λυ­τη α­νά­γκη τις δε­δου­λευ­μέ­νες α­πο­δο­χές μας, διό­τι οι α­νά­γκες μας ο­ξύ­νο­νται κα­θη­με­ρι­νά. Ε­πι­πλέ­ον, ο α­ριθ­μός των ερ­γα­ζο­μέ­νων έ­χει μειω­θεί δρα­μα­τι­κά (α­πό 25 που ο­ρίζει ο σχε­τι­κός νό­μος ερ­γά­ζο­νται μό­νο 15 στη δο­μή έπειτα α­πό α­πο­λύ­σεις και πα­ραι­τήσεις), τη στιγ­μή που ο α­ριθ­μός των α­σθε­νών πα­ρα­μέ­νει στα­θε­ρός (15). Μας γνω­στο­ποι­ή­θη­κε ό­τι η διοί­κη­ση της Ε­ται­ρεί­ας μας δε μπο­ρεί να ε­ξα­σφαλί­σει αυ­τό που ζη­τά­με, με κίν­δυ­νο να κλεί­σει η δο­μή. Ζη­τά­με α­πό ε­σάς να ε­πιλη­φθεί­τε του θέ­μα­τος για να δια­τη­ρη­θεί η δο­μή στην Πά­τρα και να ε­ξα­σφα­λιστεί η ερ­γα­σί­α μας.

Ας μην πα­ρα­βλέ­που­με ό­τι για τους ε­νοί­κους μας το οι­κο­τρο­φεί­ο α­πο­τε­λεί το σπί­τι τους, το χώ­ρο που νιώ­θουν α­σφα­λείς, που κα­τά­φε­ραν να οι­κειο­ποι­η­θούν σι­γά- σι­γά με τη συ­στη­μα­τι­κή στή­ρι­ξη ό­λων μας. Ο­ποια­δήπο­τε άλ­λη ε­πι­λο­γή για αυ­τούς τους αν­θρώ­πους θα εί­ναι χει­ρό­τε­ρη για τη ζωή τους και την υ­γεί­α τους.

Πα­ρα­κα­λού­με να συ­να­ντη­θού­με μα­ζί σας ά­με­σα προ­κει­μέ­νου να βρε­θεί μια λύση στα ε­πεί­γο­ντα προ­βλή­μα­τά μας και για να α­πο­φευ­χθούν τα χει­ρό­τε­ρα.

((i)) Indymedia :: Athens :: Newswire :: Ψυχική Υγεία: Επίσχεση Εργασίας στο οικοτροφείο Ίρις Αχαΐας


technorati tags:, , , ,

Blogged with Flock

Δεν υπάρχουν σχόλια: